برگزاری رویداد ها

رویداد مورد نظر خود را با تیم جیسا به بهترین شکل برگزار کنید

تضمین کیفیت
در روریداد های باکیفیت شرکت کنید

تیم نظارت جیسا ، همواره بر کیفیت رویداد ها تاکید دارند

فین تک

برگزاری رویداد های تخصصی در حوزه فین تک

های تک

برگزاری رویداد های تخصصی در حوزه فناوری های های تک

با جیسا

همگام با مدرن ترین اتفاقات دنیای تکنولوژی نوآوری و فناورانه باشید

رویداد ها