شرکت طراحان نوین جیسا

فرم همکاری

شرکت طراحان نوین حیسا علاقه مند به همکاری با شما است.

ما در جیسا ، ظرفیت های عالی را شناسایی و به هم مرتبط میکنیم و چنانچه دارای ویژگی های مرتبط با نوآوری و فن آوری هستید ، حتما فضای همکاری باز است و از همکاری با شما استقبال میکنیم

در اینجا

به هیچ مدرکی نیاز نیست!

  • در جیسا هیچ محدودیت سنی وجود ندارد
  • جهت برقراری ارتباط
  • جهت برقراری ارتباط
  • در جیسا دانشگاه محل تحصیل و مدرک دانشگاهی مهم نیست
  • فعالیت ها

  • در صورت وجود
  • توانمندی های شما